Smt-Tours

No reviews yet

เที่ยวเมืองมรดกโลก มนต์เสน่ห์แห่งลาวใต้ วัดพู 5 วัน (LO202410001)

ราคาเริ่มต้น

฿ 5,900

ระยะเวลา

5 days

จำนวนคนสูงสุด

20

อายุต่ำสุด

12

เกี่ยวกับทัวร์นี้

หลีผี – คอนพะเพ็ง –  ตาดฟาน –  ปากซอง –  ไร่ชา

(เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ / พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน 2 คืน) 🚍

รหัสทัวร์ LO202410001

กำหนดการเดินทาง : 07  ตุลาคม พ.ศ. 2567 - 29 พฤษจิกายน พ.ศ. 2567

เดือน จำนวนวัน วันที่เดินทาง จำนวนที่รับ
ตุลาคม 5 07 – 11 ตุลาคม 20
ตุลาคม 5 14 – 18 ตุลาคม 20
ตุลาคม 5 21 – 25 ตุลาคม 20
พฤษจิกายน 5 04 – 08 พฤษจิกายน 20
พฤษจิกายน 5 11 – 15 พฤษจิกายน 20
พฤษจิกายน 5 18 – 22 พฤษจิกายน 20
พฤษจิกายน 5 25 – 29 พฤษจิกายน 20

ไฮไลท์

 • เที่ยวเมืองมรดกโลก
 • มนต์เสน่ห์แห่งลาวใต้
 • วัดพู
 • หลีผี – คอนพะเพ็ง – ตาดฟาน – ปากซอง – ไร่ชา
 • (เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ / พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน 2 คืน)

อัตราค่าบริการนี้รวมและไม่รวมอะไรบ้าง

 • ค่าแพขนานยนต์ + รถ 6 ล้อเล็ก (กรณีเดินโดยรถบัส ) ไปปราสาทหินวัดภู / ค่าเรือ + รถ ไปน้ำตกหลี่ผี
 • ค่าห้องพักโรงแรมจำนวน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุไว้
 • ค่าธรรมเนียมในการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุไว้
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (บรรยายภาษาไทย) ตามรายการที่ระบุไว้
 • ค่าเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวก
 • ค่าธรรมเนียมในการ ผ่านแดน ตามรายการที่ระบุไว้
 • ค่าประกันภัย และประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกัน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามเงื่อนไข กรมธรรม์
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
 • ค่าภาษีต่างๆ เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

Expand allCollapse all

กรุงเทพฯ – ข่อนแก่น – มหาสารคาม– อุบลราชธานี

18.00 น.              👫👭 คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  ทีมงาน S.M.T. Tours คอยต้อนรับอำนวยความสะดวก

19.00 น.              🚍 ออกเดินทางสู่ จ. อุบลราชธานี ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมคาราโอเกะครบครัน ระหว่างการเดินทาง บริการอาหารพร้อมเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

อุบลราชธานี – ช่องเม็ก – จำปาสัก – ปราสาทหินวัดภู

เช้า               เดินทางถึง จ.อุบลราชธานี

🍽 รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารเมืองอุบลราชธานี จากนั้นออกเดินทางสู่ สู่ ด่านช่องเม็ก อ. สิรินธร พรมแดนระหว่าง ไทย – ลาว ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทั้ง 2 ประเทศ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ แขวงจำปาสัก อยู่ทางตอนใต้ ของประเทศลาวซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ตามทางหลวงหมายเลข 10 ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร  จะผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขงชื่อว่า สะพานมิตรภาพ ลาว – ญีปุ่น มีความยาว 1,380 เมตร

เที่ยง            🍽 สู่เมืองปากเซ เมืองหลวงแห่งแขวงจำปาสัก บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร……..

บ่าย             ผ่านตัวเมืองจำปาสัก ชุมชนเก่าแก่ในอดีต สู่ ปราสาทหินวัดภู (ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร) ปราสาทหินภู ซึ่งตั้งอยู่ริมหน้าผาภูศิวลึงค์

เป็นศิลปะแแบบนครวัด อายุประมาณเกือบพันปี สัมผัส อารยะธรรม เก่าแก่อันยิ่งใหญ่รวมถึงความงดงามของลวดลาย ซึ่งแกะสลักบนหินที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งตั้งแต่นักโบราณคดีได้ค้นพบมา

เย็น               🍽 นำทุกท่าน เข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรมGRAND จำป่สัก หรือเทียบเท่า เก็บสัมภาระส่วนตัวเข้าห้องพัก

🍽 จากนั้นเชิญทุกท่านรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร อิ่มอร่อยกันแล้วพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

น้ำตกหลี่ผี – น้ำตกคอนพะเพ็ง

เช้า                🍽 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นเดินทางสู่ น้ำตกหลี่ผี โดยนำท่านลงเรือหางยาว ข้ามแม่น้ำโขง ผ่านเกาะแก่งต่าง ๆ ที่อยู่กลางลำน้ำ สู่บ้านดอนคอน ผ่านชมซากหัวรถจักไอน้ำ และสะพานรถไฟ ที่สร้างขึ้นในสมัยฝรั่งเศส ชมความงามของน้ำตก และความแรงของกระแสน้ำที่ไหลผ่านแก่งหินต่างระดับกันหลายทิศ สร้างความน่าอัศจรรย์ใจ ให้กับผู้มาเยี่ยมเยือนอย่างยิ่ง

เที่ยง             🍽 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (บ้านขี้นาค คอนพะเพ็ง)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกันสูงประมาณ 10 เมตร ซึ่งแม้จะมีชั้นของหินไม่สูงมากนัก แต่กระแสน้ำที่ไหลถาโถมลงมามีความรุนแรงมาก ด้วยแม่น้ำโขงทั้งสายไหลลงมากกระทบกับชั้นหินราวกับจะถล่มทลายแก่งหินอย่างดุดันและเกรี้ยวกราด สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว สมกับคำสมญานาม “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย” อันลือเรื่อง

ค่ำ                 🍽 รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (เมืองปากเซ)

หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRAND จำป่สัก หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า

น้ำตกตาดฟาน – น้ำตกตาดผาส่วม – ไร่ชา – กาแฟ – ช่องเม็ก – อุบลราชธานี

เช้า                🍽  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นเดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน น้ำตกที่มีความสวยงามไหลตกจากที่สู่ระดับ 150 เมตร ตกลงมาสัมผัสโขดหินด้านล่าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติบาเจียง อันเป็นที่ตั้งของน้ำตกที่สวยสดงดงามอีกแห่งคือ น้ำตกตาดผาส่วม แค่ชื่ออาจฟังดูแปลก ๆ แต่จุดเด่นของน้ำตก คือสายน้ำที่ไหลผ่านหินผาขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นแท่ง ๆ รูปร่างคล้ายห้องหอของคู่บ่าวสาวดูสวยงามมาก นอกจากนี้ภายในอุทยานยังมีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเอาหมู่บ้านโบราณของหลายชนเผ่าจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม เช่น บ้านของชาวเผ่าต้าง ซึ่งเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในพื่นที่รอบ ๆ น้ำตกนี้ บ้านของชาวเผ่าอาลัก บ้านของชาวกะตู้ หอกวน ที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของชาวเผ่าละแว

เที่ยง              🍽 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ริมน้ำตกตาดผาส่วม)

จากนั้นนำท่านแวะชิมและเลือกซื้อ ชา- กาแฟ ที่มีรสชาติอันล้ำเลิศได้ที่ ไร่ชา-กาแฟ ระหว่างทางกลับ นำท่านเดินทางกลับสู่ช่องเม็กก่อนออกจากประเทศลาวให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกที่ ร้านค้าปลอดภาษีบริเวณด่านพรมแดนไทย - ลาว จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ “อุทยานแห่งชาติผาแต้ม”ที่ อ. โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  ชมภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุกว่า 3,000 ปีบนผนังผายาวสุดสายตา นับเป็นภาพเขียนกลุ่มใหญ่และเก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในเมืองไทย เขียนด้วยสีแดงน้ำหมากซึ่งจะพบได้ที่ผาแต้มแห่งเดียวมีจำนวนถึง 300 ภาพ ความยาว 180 เมตร เช่น ภาพลูกช้าง แม่ช้าง ภาพปลาบึก ภาพการดำลงชีวิต เป็นต้น ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองอุบลราชธานี

ค่ำ                 🍽 รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารในตัวเมือง จ.อุบลราชธานี จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของจากเมืองอุบลฯ

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

เช้า                   🛣 เดินทางถึง กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ จากทีมงาน S.M.T.Tours

Tour Map

ปฏิทินและราคาทัวร์

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
July 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
August 2024
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
September 2024
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
October 2024
30
1
2
3
4
5
6
7
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
8
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
9
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
10
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
11
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
12
13
14
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
15
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
16
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
17
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
18
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
19
20
21
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
22
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
23
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
24
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
25
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
November 2024
28
29
30
31
1
2
3
4
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
5
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
6
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
7
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
8
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
9
10
11
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
12
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
13
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
14
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
15
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
16
17
18
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
19
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
20
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
21
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
22
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
23
24
25
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
26
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
27
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
28
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
29
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
30
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
December 2024
25
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
26
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
27
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
28
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
29
฿ 5,900

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 5,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 5,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 5,900 / ticket
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
January 2025
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
February 2025
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
March 2025
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
April 2025
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
May 2025
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
June 2025
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6

ทัวร์แนะนำ

รีวิวลูกค้า

No reviews yet
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Location
 • Amenities
 • Services
 • Price
 • Rooms

Facebook