Smt-Tours

No reviews yet

ทัวร์ราคาถูก ตะลุยเวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย 4 วัน 3 คืน (VN202406003)

ราคาเริ่มต้น

฿ 14,999

ระยะเวลา

4 days

จำนวนคนสูงสุด

40

อายุต่ำสุด

10

เกี่ยวกับทัวร์นี้

เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย (พักซาปา 2 คืน)
โดยสายการบิน Thai AirAsia /พักโรงแรม SAPA CHARM HOTEL ระดับมาตรฐาน 3 คืน บริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน

รหัสทัวร์  VN202406003

กำหนดการเดินทาง : เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 - มกราคม พ.ศ. 2568

เดือน จำนวนวัน วันที่เดินทาง จำนวนที่รับ
มิถุนายน 4 2 – 5 มิถุนายน 40
มิถุนายน 4 27 – 30 มิถุนายน 40
กรกฎาคม 4 19 - 22 กรกฎาคม 40
กรกฎาคม 4 27 - 30 กรกฎาคม 40
สิงหาคม 4 9 - 12 สิงหาคม 40
กันยายน 4 5 - 8 กันยายน 40
กันยายน 4 19 - 22 กันยายน 40
ตุลาคม 4 11 - 14 ตุลาคม 40
ตุลาคม 4 23 - 26 ตุลาคม 40
พฤษจิกายน 4 21 – 24 พฤษจิกายน 40
ธันวาคม 4 5 – 8 ธันวาคม 40
ธันวาคม 4 29 ธันวาคม – 1 มกราคม 40

ไฮไลท์

 • นั่งกระเช้าชมความงามของซาปา
 • ชมหมู่บ้านชาวเขา CATCAT Village
 • เช็คอินที่เที่ยวใหม่แห่งเมืองซาปาที่ MOANA SAPA CAFÉ
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่Thao Hguyen Xanh
 • ถ่ายรูป ณ ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์

อัตราค่าบริการนี้รวมและไม่รวมอะไรบ้าง

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะทัวร์
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ภาษีน้ำมัน และประกันวินาศภัย
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะ พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง (ไม่รวมทิปคนขับ)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,500,000.- และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าเอกสารของคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ,ไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยที่นำคณะท่านไป ซึ่งเห็นสมควรตามความพึงพอใจของท่าน

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

Expand allCollapse all

สนามบินเชียงใหม่ - สนามบินโหน่ยบ่าย ฮานอย – ซาปา

10.00 น.              คณะพร้อมกันที่ สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง (รวมน้ำหนักกระเป๋า 7 กิโลกรัม)

13.20 น.              ออกเดินทางสู่ เวียดนามเหนือ สนามบินโหน่ยบ่าย โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD870 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

14.50 น.              เดินทางถึง สนามบินโหน่ยบ่าย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่ เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย) นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา Sapa ตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดในโลก

ค่ำ                        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                พักที่ SAPA CHARM HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

นั่งรถรางชมเมือง – กระเช้าขึ้นยอดเขาฟาซีปัน – นั่งรถรางขึ้นยอดเขา – ยอดเขาฟาซปีนังหมู่บ้านก๊าตก๊าต - MOANA CAFÉ - ซาปาไนท์มาร์เก็ต

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น             นำท่าน นั่งรถรางชมเมืองซาปา จากสถานีซาปา สู่สถานีกระเช้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปัน Fansipan ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง เมื่อถึงสถานีกระเช้าแล้ว นำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีนจนได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน”

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู พิเศษ BUFFET นานาชาติ

จากนั้น             นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านก๊าตก๊าต (CAT CAT VILLAGE) เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าม้ง อยู่ห่างจากเมืองซาปาประมาณ 2-3 กิโลเมตร นำท่านเช็คอินที่เที่ยวใหม่แห่งเมืองซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) เป็นจุด ถ่ายรูปใหม่แห่งเมืองซาปา มีการจำลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา

นำท่านเดินชม ตลาดซาปา (Sapa Night Market) เป็นตลาดที่มีสินค้าพื้นเมืองที่ผลิตโดยชาวเขาท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ที่ซาปา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผ้าปัก สร้อย กำไล เครื่องประดับของคนพื้นเมือง

ค่ำ                       รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

จากนั้น              ที่พัก : SAPA CHARM HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

ซาปา - ฮานอย – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - ร้านกาแฟรถไฟ - ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์(ถ่ายรูปด้านนอก) - ถนน 36 สาย – โบสถ์ฮานอย

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้น           นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย ระหว่างทางแวะช้อปปิงสินค้าพื้นเมืองที่ร้าน Thao Hguyen Xanh มีสินค้าให้ท่านเลือกไปเป็นของฝากของที่ระลึกมากมาย นำท่านสู่ Hanoi Train Street เป็นคาเฟ่ริมทางรถไฟ อีกจุดเช็คอินที่คนมาเที่ยวฮานอยจะต้องมาสักครั้ง

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น           นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและ นักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้นำท่านสะพานแสงอาทิตย์ (ถ่ายรูปจากด้านนอก) ซึ่งเป็นสะพานไม้สีแดงสดใส เป็นจุดถ่ายรูปที่ นักท่องเที่ยวที่มาฮานอยมาถ่ายรูปกันมากที่สุด

นำท่านช้อปปิ้ง ย่านถนน 36 สายเก่า ฮานอย หรือ ย่านเฝอเฟือง เป็นเส้นถนนในย่านเมืองเก่า Old Quarter ซึ่งเป็นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่สุดใจกลางกรุงฮานอย

จากนั้น          นำท่านเข้าชม โบสถ์ฮานอย หรือ โบสถ์เซนต์โจเซฟ เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกที่เก่าแก่ที่สุดใน กรุงฮานอย และมีความสวยงามจากสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอโกธิค ซึ่งมีต้นแบบมาจากวิหารนอทเทอร์ดามในกรุงปารีส

เย็น               บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารหรู

จากนั้น         พักที่ MUONG THANH XALA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

จตุรัสบาดิงห์ - เจดีย์เสาเดียว – ร้านสินค้าโอท็อป สนามบินโหน่ยบ่าย ฮานอย (FD871 HANCNX 15.20 - 16.55) – สนามบินเชียงใหม่

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้น           นำท่านชม จัตุรัสบาดิงห์ Ba Dinh Square เป็นจัตุรัสที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงฮานอย ประเทศ เวียดนาม เป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ด้วยเป็นสถานที่ที่โฮจิมินห์ ประธานาธิบดีคนแรกของเวียดนาม อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามเมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1945 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

15.20 น.       อำลาเมืองฮานอย เดินทางกลับสู่ สนามบินเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD871 (ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

16.55 น.         เดินทางกลับถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

Tour Map

ปฏิทินและราคาทัวร์

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
July 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
29
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
30
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
31
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
August 2024
29
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
30
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
10
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
11
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
12
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
September 2024
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
6
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
7
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
8
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
20
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
21
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
22
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
October 2024
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
12
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
13
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
14
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
15
16
17
18
19
20
21
22
23
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
24
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
25
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
26
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
27
28
29
30
31
1
2
3
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
November 2024
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
22
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
23
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
24
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
25
26
27
28
29
30
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
December 2024
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
6
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
7
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
8
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
30
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
31
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
1
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
2
3
4
5
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
January 2025
30
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
31
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
1
฿ 14,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,999 / ticket
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
February 2025
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
March 2025
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
April 2025
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
May 2025
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
June 2025
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6

ทัวร์แนะนำ

รีวิวลูกค้า

No reviews yet
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Location
 • Amenities
 • Services
 • Price
 • Rooms

Facebook