Smt-Tours

No reviews yet

HANGZHOU ดินแดนแห่งวัฒนธรรมโบราณ 5 วัน 4 คืน (CN202407002)

ราคาเริ่มต้น

฿ 20,899

ระยะเวลา

5 days

จำนวนคนสูงสุด

40

อายุต่ำสุด

10

เกี่ยวกับทัวร์นี้

นำท่านสมาชิกผู้มีเกียรติเช็คอินจุดท่องเที่ยวใหม่ในหางโจวและเซียงไฮ้เมืองแห่งวัฒนธรรม ร่วมสักการะพระหยกขาว – ขึ้นกระเช้าเดินสะพานแก้วหรูอวี้ ชมวิวภูเขาเทพเทวดา

เดินทางโดยสายการบิน Thai AirAsia และ Air China พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน

รหัสทัวร์ (CN202407002)

กำหนดการเดินทาง : 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 - 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

เดือน

จำนวนวัน

วันที่เดินทาง จำนวนที่รับ
กรกฎาคม 5 18 - 22 กรกฎาคม

40

กรกฎาคม

5 25 - 29 กรกฎาคม 40
ตุลาคม 5 10 - 14 ตุลาคม

40

ตุลาคม

5 23 - 27 ตุลาคม 40
พฤษจิกายน 5 21 – 25 พฤษจิกายน

40

ธันวาคม

5

5 – 9 ธันวาคม 40
ธันวาคม - มกราคม 5 28 ธันวาคม – 1 มกราคม

40

มกราคม - กุมภาพันธ์ 5 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์

40

ไฮไลท์

 • นำท่านเดินสู่อุทยานเซินเสี่ยนจวี่ เป็น 1 ในจุดชมวิวที่สวยที่สุดของประเทศจีน
 • นำท่านขึ้นกระเช้าสู่ภูเขาเทพเทวดาและชมระเบียงดอกบัว
 • อิสระช้อปปิ้ง ถนนนานจิง ย่านการค้าที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่ง
 • นำท่านสู่วัดพระหยกขาว วัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้

อัตราค่าบริการนี้รวมและไม่รวมอะไรบ้าง

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะทัวร์
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ภาษีน้ำมัน และประกันวินาศภัย
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะ พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง (ไม่รวมทิปคนขับ)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,500,000.- และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าเอกสารของคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ,ไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยที่นำคณะท่านไป ซึ่งเห็นสมควรตามความพึงพอใจของท่าน

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

Expand allCollapse all

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ • สนามบินเสี่ยวซาน เมืองหางโจว

14.00 น.     พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน Thai AirAsia โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

17.05 น.      ออกเดินทางสู่เมืองหางโจว ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ FD568 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

22.15 น.      เดินทางถึงสนามบินเสี่ยวซาน เมืองหางโจว ประเทศจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่จีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จากนั้น     พักที่Holiday Inn Hangzhou Gongshu

ภูเขาเทพเทวดา • ระเบียงดอกบัว • สะพานหรูอวี้ • เมืองหางโจว

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น         นำท่านเดินสู่ อุทยานเซินเสี่ยนจวี่ เป็น 1 ในจุดชมวิวที่สวยที่สุดของประเทศจีน อุทยานนี้มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ไม่เหมือนใครและเป็นกลุ่มหินไรโอไลต์ของภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีชื่อเดิมว่า ภูเขาเทียนมู่ หรือ ชื่อในบทกวีว่า ความอัศจรรย์ของบ้านนางฟ้าบนภูเขามีคำจารึกว่า "เมืองแรกแห่งหมอกควัน" โดยเหอซือ ผู้ปกครองมณฑลในสมัยเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ซึ่งหมายถึงที่อยู่อมตะของเมฆและเมฆทิวทัศน์ที่สวยงามได้รับรางวัลการท่องเที่ยวระดับ 5A ของเมืองจีน

กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น         นำท่านขึ้นกระเช้าสู่ ภูเขาเทพเทวดา ชม ระเบียงดอกบัว เป็นจุดชมวิวธรรมชาติที่ล้อมรอบด้วยสองด้านของภูเขาชิงหลงด้านข้างของหินโค้งของภูเขามียอดเดียวตั้งอยู่ในหุบเขาลึกสูงตระหง่านเหมือนต้นสนบนเสาด้านขวาบนยอดเขาหินขนาดเล็กมีเสาหินขนาดเล็กสูงกว่าสองเมตรตั้งตระหง่านอยู่และมีก้อนหินขนาดใหญ่วางอยู่บนนั้น แท่นหินทั้งหมดดูเหมือนดอกบัวบาน ท่ามกลางแสงอาทิตย์

จากนั้น         นำท่านสู่สะพานหรูอวี้ สะพานข้ามภูเขาแห่งใหม่ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสัมผัสครั้งแรกในปีค.ศ. 2020 โดยรูปร่างของสะพานนั้นแบ่งออกเป็นสองชั้นบนและชั้นล่างที่ตัดกัน สามารถชมทิวทัศน์ที่สวยงามของอุทยานได้ทั้งสองชั้น เมื่อมองสะพานหรูอวี้มุมมองของการถ่ายภาพทางอากาศ รูปร่างที่แข็งและอ่อนของ มันผสมผสานอย่างลงตัวกับความงามของบ้านนางฟ้าเช่นเดียวกับผ้า คลุมไหล่ของนางฟ้าจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า "สะพานเซียนโป" สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองหางโจว

เย็น    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ…เมนูไก่ขอทานและหมูพันปี!!

จากนั้น  พักที่ Holiday Inn Hangzhou Gongshu

ร้านหยก • มหานครเซี่ยงไฮ้• ย่านเดอะบันด์ • หาดไว่ทาน • หอไข่มุก • ร้านนวดเท้า (ยาบัวหิมะ) • ถนนนานจิง

เช้า            บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้น         นำท่านชม ร้านหยก เครื่องประดับนำโชคของชาวจีน และเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ เพื่อสัมผัสความมีชีวิตชีวาของย่านการค้าที่มีชื่อเสียงที่สุด เดอะบันด์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในมหานครเซี่ยงไฮ้เนื่องจากเป็นจุดที่สามารถชมความสวยงามของหอคอยไข่มุกที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามได้ทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืน หากเคยได้ยินว่าเซี่ยงไฮ้นั้นคล้ายกับยุโรปในบางมุม กลิ่นอายความเป็นยุโรปนั้น มาจากสถาปัตยกรรมจำนวน 52 ตึก ในสไตล์Eclecticism ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมไว้หลายรูปแบบ ตั้งเรียงรายยาวมากกว่า 1 กิโลเมตรเลียบกับแม่น้ำหวงผู่ ตึกเหล่านี้ส่วนมากจะเป็นที่อยู่ของสถาบันการเงิน และบริษัทการค้าสำคัญของจีน และนำท่านสู่หาดไว่ทาน(หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้) ซึ่งเป็นต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น         นำท่านขึ้น หอไข่มุก ตั้งอยู่ย่านผู่ตงที่ถูกรายล้อมไปด้วยตึกสูงมากมาย มีลักษณะเป็นไข่มุก 11 ลูก และ เสา 3 เสา ด้านบนเป็นรูปไข่มุก 3 เม็ด 3 ขนาดเรียงกันในแนวตั้ง ภายในหอกลมทำเป็นภัตตาคาร โรงแรมหรูขนาด 25 ห้อง และร้านค้าด้านใต้ตรงฐานของหอจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองเซี่ยงไฮ้เมืองจำลองโลกอนาคต และเมืองวิทยาศาสตร์แฟนตาซี(ไม่รวมค่าลิฟท์) และจากนั้นนำท่านไปยัง ร้านบัวหิมะ มีสรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้พุพอง และแมลงสัตว์กัดต่อย ยาสามัญประจำบ้านที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียงกว่าพันปีพร้อมรับบริการนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า(ฟรี!ไม่มีค่าใช้จ่าย)

จากนั้น     อิสระช้อปปิ้ง ถนนนานจิง เป็นย่านการค้าที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองย่านนี้ผสมผสานระหว่างศูนย์การค้าและอาคารสไตล์โคโลเนียลปะปนไปกับร้านค้าริมถนน มีสินค้าแบรนด์เนมหรูหรา ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนานาชาติ นอกจากนี้ยังสามารถนั่งรถรางเพื่อชม ความสวยงามของถนนนานจิง

เย็น        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารหรู เมนูพิเศษ…เสี่ยวหลงเปา

จากนั้น  พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS SHANGHAI

ร้านผ้าไหม • ตลาดเฉินหวังเมี่ยว • วัดพระหยกขาว

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่าน         ชมการผลิตผ้านวมจากรังไหม และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ และนำท่านสู่ ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว ตลาดที่เก่าแก่ของเมืองเซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้มีสไตล์สถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณที่ยังคงความงดงามเอาไว้ทั้งร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมือง และร้านอาหารขึ้นชื่อเมนูยอดฮิตที่ห้ามพลาด “เสี่ยวหลงเปา” อันลือชื่อ นอกจากนี้ยังมีขายของที่ระลึกต่างๆอีกมากมาย

กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น        นำท่านสู่ วัดพระหยกขาว เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1882 ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ 2 องค์ที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศพม่า วัดแห่งนี้ถูกทำลายในช่วงราชวงศ์ชิง แต่พระพุทธรูปหยกขาวไม่ได้ถูกทำลาย จึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดที่สร้างขึ้นใหม่ในปี1928 และให้ชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดพระหยก นอกจากนี้ยังประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ซึ่งถูกอัญเชิญมาจากประเทศสิงคโปร์นอกจากนี้ยังมีภาพวาดโบราณ และคัมภีร์พระไตรปิฎก

เย็น          บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

จากนั้น  พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS SHANGHAI

เมืองหางโจว • ล่องทะเลสาบซีหู • หมู่บ้านใบชา • ถนนโบราณเหอฟางเจีย • สนามบินเสี่ยวซาน เมืองหางโจว • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่าน         เดินทางสู่ เมืองหางโจว ล่องเรือชมทิวทัศน์อันกว้างใหญ่ของ ทะเลสาบซีหู (ทะเลสาบตะวันตก) อันเป็นที่เลื่องลือจากเหล่าผู้มาเยือนว่ามีความงดงามประดุจสรวงสวรรค์มานับร้อยปีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลดจากองค์การยูเนสโก้ ซึ่งกวีจีนเปรียบเปรยความงดงามเอาไว้ว่า ..ซีหูเหมือนนางไซซีไซซีสวยทุกอริยาบทซีหูสวยทุกฤดูกาล.. ตัวเรือจะพาท่านลอดผ่าน 3 สะพานดัง และเข้าสู่เขตทะเลสาบซีหูเก่า ชมทิวทัศน์ของทะเลสาบซีหูที่ถูกรายล้อมไปด้วยภูเขา และเหล่าพรรณไม้นานาชนิดที่ปลูกเรียงรายอยู่ริมทะเลสาบรอบด้าน ประกอบด้วยภูเขา 3 ลูก ผืนน้าในทะเลสาบมีความใสราวกับกระจกด้านบนภูเขายังมีเจดีย์นางพญางูขาว (เจดีย์เหลยเฟิงถ่า) เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมสไตล์จีนโบราณตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขา ซึ่งเป็นทิวทัศน์โดยรอบชั้นเยี่ยม สำหรับผู้คนที่มาเยือน เมื่อล่องเรือมาเรื่อย ๆ จะพบโคมไฟที่สร้าง เป็นทรงเจดีย์หิน 3 ดวงอยู่กลางน้ำ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหางโจวมีชื่อเรียกว่า ..สามโคมทับแสงจันทร์ในบึงน้ำลึก.. ซึ่งเป็นโคมไฟที่อยู่ในธนบัตรของจีนในปัจจุบัน

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่าน         เชิญท่านลิ้มลองชิมชาที่ สวนใบชาเขียว ที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณป้องกันโรคมะเร็งและลดความอ้วนพร้อมชมวิธีการชงชาในแบบโบราณซึ่งในอดีตชาเขียวจากไร่ชาที่นี่จะมีการคัดส่งองค์จักรพรรดิทุกปีเดินเล่นชมบรรยากาศสไตล์จีนโบราณที่ ถนนโบราณเหอฟางเจีย เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมา และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเมืองหางโจวได้ เป็นอย่างดีมีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ เมื่อ 880 กว่าปีก่อนนั้น ถนนเหอฝั่งเจียถือเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้า ซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณไว้ส่วนอาคารบ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีครามในลักษณะเดียวกัน

เย็น        อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเสี่ยวซาน เมืองหางโจว

23.55 น.       ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เที่ยวบินที่ CA715 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

03.10 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Tour Map

ปฏิทินและราคาทัวร์

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
July 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
29
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
30
31
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
August 2024
29
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
September 2024
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
October 2024
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
11
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
12
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
13
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
14
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
15
16
17
18
19
20
21
22
23
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
24
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
25
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
26
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
27
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
28
29
30
31
1
2
3
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
November 2024
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
22
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
23
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
24
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
25
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
26
27
28
29
30
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
December 2024
25
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
6
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
7
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
8
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
9
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
29
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
30
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
31
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
1
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
2
3
4
5
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
January 2025
30
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
31
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
1
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
30
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
31
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
1
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
2
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
February 2025
27
28
29
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
30
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
31
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
1
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
2
฿ 20,899

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 20,899 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 20,899 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 20,899 / ticket
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
March 2025
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
April 2025
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
May 2025
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
June 2025
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6

ทัวร์แนะนำ

รีวิวลูกค้า

No reviews yet
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Location
 • Amenities
 • Services
 • Price
 • Rooms

Facebook