Smt-Tours

No reviews yet

HONG KONG MACAO ZUHAI 3 วัน 2 คืน (HK202407003)

ราคาเริ่มต้น

฿ 14,000

ระยะเวลา

3 days

จำนวนคนสูงสุด

40

อายุต่ำสุด

10

เกี่ยวกับทัวร์นี้

SMT Tours มีความยินดีขอนำท่านสมาชิกผู้มีเกียรติเที่ยวครบ 3 เมืองฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ ช้อปปิ้งก๋งเป่ยและจิมซ่าจุ่ยย่านการค้าชื่อดัง สักการะเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง แวะถ่ายรูปจูไห่ ฟิชเชอร์เกิร์ล ขอพรวัดดังของฮ่องกง ชมความงามThe Venetian Resortและโบสถ์เซนต์ปอล

เดินทางโดยสายการบิน Thai Air Asia, HK Express พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน

รหัสทัวร์ (HK202407003)

กำหนดการเดินทาง : 20 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

เดือน

จำนวนวัน วันที่เดินทาง จำนวนที่รับ
กรกฎาคม 3 20 - 22 กรกฎาคม

40

กรกฎาคม

3 27 - 29 กรกฎาคม 40
สิงหาคม 3 10 - 12 สิงหาคม

40

กันยายน

3 1 – 3 กันยายน 40
ตุลาคม 3 12 - 14 ตุลาคม

40

ตุลาคม

3 23 - 25 ตุลาคม 40
พฤษจิกายน 3 15 – 17 พฤษจิกายน

40

ธันวาคม

3 5 – 7 ธันวาคม 40
ธันวาคม 3 8 – 10 ธันวาคม

40

ธันวาคม

3 23 – 25 ธันวาคม 40
ธันวาคม 3 29 - 31 ธันวาคม

40

ไฮไลท์

 • ช้อปปิ้งก๋งเป่ยและจิมซ่าจุ่ยย่านการค้าชื่อดัง
 • สักการะเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง
 • แวะถ่ายรูปจูไห่ ฟิชเชอร์เกิร์ล
 • ขอพรวัดดังของฮ่องกง
 • ชมความงามThe Venetian Resortและโบสถ์เซนต์ปอล

อัตราค่าบริการนี้รวมและไม่รวมอะไรบ้าง

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะทัวร์
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ภาษีน้ำมัน และประกันวินาศภัย
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะ พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง (ไม่รวมทิปคนขับ)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,500,000.- และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่ เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าเอกสารของคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 7 กิโลกรัม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ,ไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยที่นำคณะท่านไป ซึ่งเห็นสมควรตามความพึงพอใจของท่าน

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

Expand allCollapse all

สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ - สนามบินเช็กแลปก๊อก - นั่งรถข้ามสะพาน HKZMB – เมือง มาเก๊า – วัดอาม่า – ผ่านชมเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง – โบสถ์เซนต์ปอล – ร้านขนม – มาเก๊า เวเนเชี่ยน – เมืองจูไห่ – โรงแรมที่พัก

01.00 น.              พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสาร1 เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

06.20 น.              ออกเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ FD-508 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

10.00 น.              เดินทางถึง สนามบินเช็กแลปก๊อก (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับ เวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ นำทุกท่านนำท่านเดินทางสู่ เมืองมาเก๊า โดยรถ ShuttleBus เพื่อข้ามสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก สะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า (HKZMB)

กลางวัน               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับอาม่า องค์เทพทิดาแห่งท้องทะเลภายในศาลจะมีหินขนาดใหญ่ซึ่งแกะสลักเป็นรูปเรือสำเภาโบราณ

จากนั้น  นำท่านผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวของเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ประเทศจีน ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

ด้วย

จากนั้น  นำท่านชม โบสถ์เซนต์ปอล ทางประวัติศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊าโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวักออกไกล

จากนั้น  นำท่านชม The Venetian Resortโรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจำลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยนตามอัธยาศัยซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ

จากนั้น                นำท่านข้ามด่านสู่ เมืองจูไห่ **ทุกท่านจำเป็นต้องรับผิดชอบสัมภาระและดูแลทรัพย์สินส่วนตัวผ่านด่านด้วยตัวท่านเอง ** (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองใช้เวลาประมาณ 40-60 นาที เป็นเมืองที่มีอาณาบริเวณเขตมหาสมุทรใหญ่ที่สุด มีเกาะมากที่สุด และมีแนวชายฝั่งทางทะเลยาวที่สุดในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง ซึ่งตั้งอยู่ทางริมฝั่งตะวันตกของปากแม่น้ำจูเจียง หรือแม่น้ำไข่มุกที่ไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ ในมณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของประเทศจีน

**อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ไม่รวมอยู่ในรายการนำเที่ยว**

จากนั้น                พักที่ Guangdong Hotel Zhuhai ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

เมืองจูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – วัดผู่โถว – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านหยก – ร้าน เยื่อไผ่ – ตลาดใต้ดินก๋งเป่ย – โรงแรมที่พัก

เช้า                       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านนั่งรถชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก (The Lover's Road) ถนนเลียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ไว้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจและที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนคู่รัก เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนำเก้าอี้ หรือม้านั่งซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น แวะถ่ายรูป สาวงามหวีหนี่ หรือ จูไห่ ฟิชเชอร์เกิร์ล (Zhuhai Fisher Girl)

จากนั้น                นำท่านเดินทางสู่ วัดผู่โถว หรือ วัดผู่ถัวซาน (Putuoshan Temple) ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระโพธิสัตว์กวนอิมศาสนานิกายมหายาน พระโพธิสัตว์กวนอิมคืออวตารหนึ่งของพระอมิตาภพุทธเจ้า ซึ่งพระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นมหาบุรุษมีวัฒนธรรมโดยรวมกว้างขวาง

กลางวัน               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น  นำท่านชม ร้านหยก เป็นสินค้าหยกต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรจีน แหล่งค้นคว้ายาแผนโบราณ ที่เราเรียกว่า บัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย แวะชม โรงงานผลิต ผ้าไหม และเยื่อไผ่ ของจีน นำท่านอิสสระช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดินกงเป่ย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองจูไห่

เย็น                      รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                พักที่ Guangdong Hotel Zhuhai ระดับ 4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

ข้ามสะพานข้ามทะเล – วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานกังหันจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – สนามบินเช็กแล็บก็อก – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า                       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมและพาทุกท่านเดินทางกลับ ฮ่องกง โดยรถบัส ข้ามสะพานข้ามทะเล

จากนั้น  นำท่านเข้าสู่ วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของคนฮ่ อ ง ก ง และคนจีนแผ่นดินใหญ่ เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะบูชาท่านเทพหวังต้าเซียน วัดแห่งนี้จะขอพรเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ และสติปัญญา กับ องค์หวังต้าเซียน / ขอเนื้อคู่ ผูกด้ายแดง ไหว้พระสละโสด ที่ เทพจันทรา นำท่านเข้าสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ปางให้กู้เงินมีชื่อเสียงในเรื่องการขอโชคลาภเงินทอง (ราคาชุดไหว้มีหลายราคาเริ่มตั้งแต่140, 235, 413, 460 บาท/ท่าน โดยท่านต้องเตรียมเงินไปชำระเอง)

กลางวัน               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวลรี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ยโดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทำเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้ แหวน กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว

จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ให้ท่านได้จุดธูปขอพร สักการะเทพเจ้าแชกง ตั้งจิตอธิษฐานด้านหน้าองค์เจ้าพ่อแชกง จากนั้นให้ท่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREEให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับ การช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา,marteเครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินสนามบินเช็กแลปก๊อก

16.55 น.             ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน HK Express เที่ยวบินที่ UO-702 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

18.55 น.                    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Tour Map

ปฏิทินและราคาทัวร์

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
July 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
29
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
30
31
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
August 2024
29
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
11
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
12
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
September 2024
26
27
28
29
30
31
1
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
2
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
3
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
October 2024
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
13
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
14
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
15
16
17
18
19
20
21
22
23
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
24
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
25
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
November 2024
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
16
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
17
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
December 2024
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
6
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
7
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
8
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
9
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
10
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
24
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
25
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
26
27
28
29
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
30
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
31
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
1
2
3
4
5
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
January 2025
30
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
31
฿ 14,000

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 14,000 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 14,000 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 14,000 / ticket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
February 2025
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
March 2025
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
April 2025
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
May 2025
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
June 2025
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6

ทัวร์แนะนำ

รีวิวลูกค้า

No reviews yet
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Location
 • Amenities
 • Services
 • Price
 • Rooms

Facebook