Smt-Tours

No reviews yet

HONG KONG DISNEYLAND 3 วัน 2 คืน (HK202406001)

ราคาเริ่มต้น

฿ 18,999

ระยะเวลา

3 days

จำนวนคนสูงสุด

40

อายุต่ำสุด

10

เกี่ยวกับทัวร์นี้

SMT Tours มีความยินดีขอนำท่านสมาชิกผู้มีเกียรติเช็คอิน WORLD OF FROZEN ดิสนีย์แลนด์โซนใหม่ หมุนกังหันนำโชค ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ รับพลังฮวงจุ้ย ณ หาดทรายรีพัลย์เบย์ และช้อปปิ้งย่าคอสเวย์เบย์

เดินทางโดยสายการบิน Hong Kong Airlines พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน

รหัสทัวร์ (HK202406001)

กำหนดการเดินทาง : 28 มิถุนายน – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

เดือน

จำนวนวัน วันที่เดินทาง จำนวนที่รับ
มิถุนายน 3 28 – 30 มิถุนายน

40

กรกฎาคม

3 20 - 22 กรกฎาคม 40
กรกฎาคม 3 27 - 29 กรกฎาคม

40

สิงหาคม

3 10 - 12 สิงหาคม 40
กันยายน 3 7 - 9 กันยายน

40

กันยายน

3 20 - 22 กันยายน 40
ตุลาคม 3 12 - 14 ตุลาคม

40

ตุลาคม

3 23 - 25 ตุลาคม

40

พฤษจิกายน

3 22 – 24 พฤษจิกายน 40
ธันวาคม 3 5 – 7 ธันวาคม

40

ธันวาคม

3 8 – 10 ธันวาคม 40

ธันวาคม

3 23 – 25 ธันวาคม

40

ธันวาคม 3 29 - 31 ธันวาคม

40

ไฮไลท์

 • เช็คอิน WORLD OF FROZEN ดิสนีย์แลนด์โซนใหม่
 • หมุนกังหันนำโชค
 • ขอพรเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ
 • รับพลังฮวงจุ้ย ณ หาดทรายรีพัลย์เบย์
 • และช้อปปิ้งย่านคอสเวย์เบย์

อัตราค่าบริการนี้รวมและไม่รวมอะไรบ้าง

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะทัวร์
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ภาษีน้ำมัน และประกันวินาศภัย
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะ พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง (ไม่รวมทิปคนขับ)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,500,000.- และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าเอกสารของคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษ ต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ,ไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยที่นำคณะท่านไป ซึ่งเห็นสมควรตามความพึงพอใจของท่าน

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

Expand allCollapse all

สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก • จุดชมวิวเขาวิคตอเรีย • เจ้าแม่กวนอิม รีพัสล์เบย์ • ย่านคอสเวย์เบย

01.00 น.            พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6-7 เคาน์เตอร์สายการบิน Hong Kong Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

04.05 น.            ออกเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ HX-762 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

08.00 น.            เดินทางถึง สนามบินเช็กแลปก๊อก (เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับ เวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง นำทุกท่านขึ้นสู่จุดชมวิววิคตอเรียพ้อย(โดยรถโค้ช)ตั้งอยู่ด้านบนของเขาวิคตอเรียซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในฝั่งของเกาะฮ่องกง เป็นจุดที่ชมความงามของเมืองจุดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก จุดชมวิวมองเห็นภาพพาโนราม่าของเมืองฮ่องกงได้สามารถจะมองเห็นวิวเมืองด่านล่างได้เกือบทั่วทั้งหมด ไม่เพียงแค่ตึกต่างๆ รวมถึงอ่าว และสันเขาไกลๆ ของเกาะอีกด้วย

นำท่านสู่ หาดทรายรีพัสล์เบย์ ที่ตั้งของวัดเจ้าแม่กวนอิม หนึ่งในเทพที่ชำวฮ่องกงให้ความเคารพนับถืออย่างมาก ไม่ว่าจะขอพรสิ่งใดก็จะสมความปรารถนาทั้งสิ้น เริ่มต้นด้วยการเดินเข้าวัดด้วยเท้าซ้าย และออกด้วยเท้าขวา เป็นเคล็ดลับที่ชาวฮ่องกงและคนจีนบอกว่าคล้ายกับการเดินของเข็มนาฬิกา ซึ่งจะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้านั้นเองก่อนที่จะเดินเข้าวัดให้แวะเสริมดวงแห่งโชคลาภได้ด้วยการ ลูบลูกแก้วในปากสิงโตด้านหน้าวัด เพื่อให้มีแต่ความโชคดีจากนั้นนำท่านสักกำระ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม  เป็นองค์แรกคนฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆโดยเฉพาะที่วัดเจ้าแม่กวนอิมบริเวณหาดรีพัลส์เบย์ของเกาะฮ่องกง มีคำร่ำลือมาตั้งแต่อดีตว่า ..ไม่ว่าใครจะขอพรอันใดก็สมหวัง สมความปรารถนาทุกประการ.. จากนั้นให้ไปไหว้ขอพร เจ้าแม่ทับทิม เป็นองค์ที่สองเพื่อปกป้องภัยอันตรายจากการเดินทางและไหว้ขอพรโชคลาภจาก เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เป็นเทพเจ้าที่ให้โชคลาภและความมั่งมีเงินทอง ความร่ำรวย หรือถ้ำหากจะขอลูกให้ขอลูกจากพระสังกัจจายน์ หากอยากได้ลูกชายให้ลูบท้องทางด้านขวา แต่ถ้ำหากอยากได้ลูกสาวให้ลูบท้องทางด้านซ้าย นำท่าน ข้ามสะพานต่ออายุเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุยืนเพิ่มขึ้น 3 ปี ถ้ำข้ามแล้วห้ามเดินย้อนกลับไปเด็ดขาด เพราะคนฮ่องกงเชื่อว่าชีวิตจะสั้นลงไป 3 ปี สำหรับคนโสดจะเลือกขอพรกับเทพเจ้าแห่งความรัก ให้เอามือลูบที่บริเวณหินสีดำพร้อมกับอธิษฐานให้สมหวังกับความรักปิดท้ายด้วยการรับพลังฮวงจุ้ยจาก ศาลาแปดทิศ ซึ่งถือเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น              อิสระช้อปเพลินใน ย่านคอสเวย์เบย์ (CAUSEWAY BAY) ย่านช้อปปิ้งแบรนด์เนมชื่อดังแห่งเกาะ ฮ่องกงแน่นขนัดด้วยร้านรวงต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ร้านเสื้อผ้าของนักออกแบบอิสระไปจนถาห้ำง สรรพสินค้าขนาดใหญ่มีร้านค้าให้เลือกช้อปมากมายอาทิ WTCแหล่งรวมแฟชั่นในราคาปานกลาง จากนักออกแบบเครื่องประดับ และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ไอส์แลนด์เบเวอร์ลีย์เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ"ร้านสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก" ในภาษาจีนกวางตุ้ง Fashion Walk แหล่งรวม ร้านอาหาร และไลฟ์สไตล์ของนักออกแบบมือใหม่โซโก้(คอสเวย์เบย์)ห้างสรรพสินค้าสไตล์ญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดของฮ่องกง มีสินค้านานาชาติให้เลือกมากมาย ไฮซานเพลส ละลานตาไปกับสินค้าแฟชั่นและความงามของร้านค้าเกือบ 120 ร้าน ลีการ์เด้น หนึ่งถึงหกแหล่งช้อปปิ้งที่ครอบคลุมที่สุด ในคอสเวย์เบย์ ลีเธียเตอร์และเลห์ตัน ศูนย์รวมร้านค้าไลฟ์สไตล์ต่างประเทศที่ควบคู่ไปกับร้านเด่นร้านดังของแบรนด์แฟชั่นญี่ปุ่นและเกาหลีไทม์สแควร์ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของย่านนี้มีร้านค้ามากกว่า 200 ร้าน ครอบคลุมราคาระดับกลางไปจนถึงแฟชั่นหรูหรา

**อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว**

จากนั้น              พักที่ DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

จากนั้น              นำทุกท่านผจญภัยใน สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกชื่อดังของโลกที่มีทั้งเครื่องเล่น การ แสดงโชว์ขบวนพำเหรดของตัวการ์ตูนดีสนีย์ในวัยเด็กที่คุ้นเคยของใครหลายคน ด้านในของฮ่องกงดีสนีย์แลนด์จะแบ่งเครื่องเล่นออกทั้งหมด 7 โซนด้วยกัน คือ

· Main Street, U.S.A. เป็นโซนแรกเมื่อเดินผ่านประตูเข้ามาภายในดิสนีย์แลนด์ มีทั้งร้านขนม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก

· Tomorrowland เป็นโซนเครื่องเล่นแห่งโลกอนาคต

· Fantasyland เป็นเครื่องเล่นแนวแฟนตาซี สามารถเล่นได้ทุกคนไม่จำกัดความสูง

· Adventureland เป็นเครื่องเล่นแนวผจญภัยต่างๆ อยู่ในโซนกลางแจ้งทั้งหมด

· Toy Story Land เป็นโซนของเครื่องเล่นที่เป็นธีมการ์ตูนเรื่อง Toy Story โดยเฉพาะ

· Grizzly Gulch เป็นจุดถ่ายภาพโซนเล็กๆ

· Mystic Point เป็นโซนของเรื่องรำวลึกลับ

· Flights of Fantasy Parade ขบวนพาเหรดของบรรดาเหล่าตัวการ์ตูนดิสนีย์ นอกจากนี้ยังมีการแสดง “Disney In The Stars” Fireworksที่ปราสาทเจ้าหญิงนิทราจะมีการจุดพลุ แลโชว์ม่านน้ำสุดอลังการมีเพลงเปิดบรรเลงและเปิดไฟอย่างสวยงามในตอนกลางคืนของทุกๆวัน และการแสดงโชว์ “Festival of The Lion King” ตระการตาจากตัวการ์ตูนในเรื่อง The Lion King

**อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว**

จากนั้น              นำท่านขึ้นกระเช้าสู่ ภูเขาเทพเทวดา ชม ระเบียงดอกบัว เป็นจุดชมวิวธรรมชาติที่ล้อมรอบด้วยสองด้านของภูเขาชิงหลงด้านข้างของหินโค้งของภูเขามียอดเดียวตั้งอยู่ในหุบเขาลึกสูงตระหง่านเหมือนต้นสนบนเสาด้านขวาบนยอดเขาหินขนาดเล็กมีเสาหินขนาดเล็กสูงกว่าสองเมตรตั้งตระหง่านอยู่และมีก้อนหินขนาดใหญ่วางอยู่บนนั้น แท่นหินทั้งหมดดูเหมือนดอกบัวบาน ท่ามกลางแสงอาทิตย์

จากนั้น              พักที่ DORSETT TSUEN WAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วัดเจ้ากวนอิมฮองฮำ • วัดแชกงหมิว • โรงงานจิวเวลรี่ • ร้านหยก • ย่านจิมซาจุ่ย • สนามบินเช็กแลปก๊อก • กรุงเทพฯ

เช้า                    บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

จากนั้น              นำทุกท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ หากกล่าวถึงพิธีศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกงที่มีชื่อเสียง “พิธี ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม” คงเป็นหนึ่งพิธีที่มีชื่ออยู่ในนั้นวัดแห่งนี้จึงเป็นที่นิยมเพราะมีความศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรด้านเงินทองก้อนโต ความเจริญมั่งมีในชีวิตโดยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “วันเปิดทรัพย์” นั้นเอง ซึ่งถือว่าเป็นฤกษ์วันที่ดีในแต่ละปีอาจจะไม่ตรงกันเพราะนับจากการคำนวณตามปฏิทินจันทรคติจีน แต่ละปีจะมีแค่ 1 วันเท่านั้น ทำให้เมื่อถึงวันเปิดทรัพย์ผู้คนจะหลั่งไหลกันมาจา ทั่วทุกสารทิศ ทั้งชาวฮ่องกง ทั้งชาวจีนแผ่นดินใหญ่และนักท่องเที่ยวชาติต่างๆ เพื่อมากราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมากซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพิธีที่จะช่วยเสริมดวง ให้เงินทองไหลมาเทมา ส่วนทริคในการขอพรให้สมหวังแบบรวดเร็วทันใจเพียงแค่ตั้งจิตอธิษฐานและขอพรอย่างมุ่งมั่นใจตั้งใจจริง นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวลรี่ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงโดยการ ย่อส่วนใบพัดของกังหันวัดแชกงมาทำเป็นเครื่องประดับ อาทิ จี้ แหวน กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัวในการส่งเสริมดวงชะตาและเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย แล้วนำไปทำพิธีปลุกเสกที่วัดแชกงหมิว และนำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก หรือ สัตว์นำโชคอย่างปี่เสี่ยะ อิสระให้ได้เลือกชื้อเป็นของฝากหรือเป็นของที่ระลึกนำโชคแด่ตัวเอง จากนั้นเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เป็นหนึ่งในวัดยอดนิยมของประเทศฮ่องกง เป็นวัดที่ประชาชนชาวจีนให้ความเลื่อมใสศรัทธามาเนิ่นนานซึ่งเป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของกังหันลมที่พัดพาเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วัดกังหันลม” ทางด้านในวัดจะมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดจำหน่ายธูปและเครื่องบูชาต่างๆ เมื่อได้ธูปแล้วนำไปให้เจ้าหน้าที่จุดธูปที่ลานกว้าง เขียนชื่อ -นามสกุล และ วัน/เดือน/ปีที่มาทำบุญครั้งนี้ลงไปบนใบสะเดาะเคราะห์เพื่อทำให้เกิดสิริมงคลช่วยปัดเป่าเรื่องร้ายๆ ออกไป

วิธีการไหว้ขอพรองค์แชกงที่ถูกวิธี

-          เมื่อได้รับธูปจากเจ้าหน้าที่ของทางวัดแล้วอันดับแรกให้ไหว้ “เทพเจ้าฟ้าดิน” บริเวณลานกลางวัดแชกง เพื่อให้เกิดสิริมงคลขจัดปัดเป่าเรื่องร้ายๆออกไปโดยหันหน้าออกจากวัดบอก ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อายุและวัตถุประสงค์ที่มาทำบุญที่วัดในครั้งนี้นำธูปไปปักที่กระถางโดยใช้มือซ้ายไปลงไปพร้อมกันทั้ง 3 ดอก

-          เมื่อเข้าไปในศาลให้ยืนอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นของท่านแชกงตอนอธิษฐานขอพรให้มองหน้าท่า นอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

-          ทำพิธีหมุนกังหันแห่งโชคชะตา โดยใช้นิ้วชี้หมุนกังหันตามเข็มนาฬิกา ตั้งจิตอธิฐานแล้วใช้มือหมุนที่กังหัน3ครั้งถ้าชีวิตในปีที่ผ่านมาไม่ดีให้ใช้มือซ้ายหมุนด้านซ้ายไปขวาถ้ำชีวิตดีอยู่ แล้วก็ให้หมุนกังหันกลับจากขวาไปซ้าย เมื่อหมุนกังหันเสร็จแล้ ตีกลองอีก 3 ครั้งดังๆเพื่อให้เป็นที่รับรู้ทั่วกันทั้งฟ้าดิน

กลางวัน            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น              อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยย่านจิมซาจุ่ยมีร้านขายของทั้งเครื่องหนังเครื่องกีฬาเครื่องใช้ไฟฟ้ากล้อง ถ่ายรูป และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วย ซึ่งตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายนั้น ยังมี SHOPPING COMPLEXขนาดใหญ่อย่างOCEAN TERMINALซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้า เรียงรายกันและมีทางเชื่อมติดต่อสามารถเดินทะลุถึงกันได้ และ แบรนด์หรูระดับ HI-ENDมากมายให้ได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นCOACH,LONGCHAMP,LOUIS VUITTON,HEMES,PRADA,GIORD ANO, BOSSINI และอีกมากมายหรือจะไปช้อปปิ้งที่K11Museaห้างหรูริมอ่าววิกตอเรียแลนด์มาร์ก แห่งใหม่ของฮ่องกง ซึ่งสามารถช้อปปิ้งและชมงานศิลปะที่อยู่ภายในไปพร้อมกัน

**อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว**


ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินสนามบินเช็กแลปก๊อก

22.45 น.            ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เที่ยวบินที่ HX-761 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

00.45 น.                  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Tour Map

ปฏิทินและราคาทัวร์

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
July 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
29
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
30
31
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
August 2024
29
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
11
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
12
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
September 2024
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
8
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
9
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
21
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
22
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
October 2024
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
13
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
14
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
15
16
17
18
19
20
21
22
23
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
24
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
25
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
November 2024
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
23
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
24
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
25
26
27
28
29
30
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
December 2024
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
6
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
7
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
8
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
9
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
10
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
24
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
25
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
26
27
28
29
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
30
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
31
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
1
2
3
4
5
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
January 2025
30
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
31
฿ 18,999

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 18,999 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 18,999 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 18,999 / ticket
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
February 2025
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
March 2025
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
April 2025
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
May 2025
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
June 2025
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6

ทัวร์แนะนำ

รีวิวลูกค้า

No reviews yet
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Location
 • Amenities
 • Services
 • Price
 • Rooms

Facebook