Smt-Tours

No reviews yet

HOKKAIDO โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร 5 วัน 3 คืน (JP202407001)

ราคาเริ่มต้น

฿ 42,399

ระยะเวลา

5 days

จำนวนคนสูงสุด

40

อายุต่ำสุด

10

เกี่ยวกับทัวร์นี้

ฮอกไกโด-โซอุนเคียว-อาซาฮิกาว่า-ซัปโปโร โดยสายการบิน Japan Airlines /พักโรงแรม Asahikawa Area Hotel ระดับมาตรฐาน 3 คืน

นำท่านสมาชิกผู้มีเกียรติเช็คอินเมืองโอตารุสุดแสนโรแมนติก พร้อมสัมผัสกับเทศกาลชมดอกทิวลิป และชมทุ่งดอกพิงค์มอส ช้อปปิ้งจุใจที่ทานุกิโคจิ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน

รหัสทัวร์ (JP202407001)

กำหนดการเดินทาง:  10 กรกฎาคม - 5 กันยายน พ.ศ. 2567

เดือน

จำนวนวัน วันที่เดินทาง จำนวนที่รับ

กรกฎาคม

5 10 – 14 กรกฎาคม 40
กรกฎาคม 5 18 – 22 กรกฎาคม

40

กรกฎาคม

5 25 – 29 กรกฎาคม 40
สิงหาคม 5 8 – 12 สิงหาคม

40

กันยายน 5 1 - 5 กันยายน

40

ไฮไลท์

 • นำท่านชมด้านนอกของทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
 • ชมบ่อน้ำสีฟ้า หรือ BLUE POND บ่อน้ำสีฟ้าที่เกิดจากความบังเอิญที่เกิดจากการสร้างเขื่อน
 • ชมทุ่งพิงค์มอสฮิกาชิโมโกโตะหรือชิบะซากุระ
 • ชมความงามของดอกทิวลิป ณ สวนทิวลิป เมืองคามิยุเบซึ
 • อิออน มอลล์ ห้างสรรพสินขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น

อัตราค่าบริการนี้รวมและไม่รวมอะไรบ้าง

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะทัวร์
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ภาษีน้ำมัน และประกันวินาศภัย
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะ พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง (ไม่รวมทิปคนขับ)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,500,000.- และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าเอกสารของคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ,ไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยที่นำคณะท่านไป ซึ่งเห็นสมควรตามความพึงพอใจของท่าน

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

Expand allCollapse all

สนามบินสุวรรณภูมิ

19.00 น.      พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสาร International เคาน์เตอร์สายการบิน Japan Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

22.05 น.    ออกเดินทางสู่ ออกเดินทางสู่ สนามบินโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Japan Airlines เที่ยวบินที่ JL-34  (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

สนามบินโตเกียว – สนามบินชิโตเซะ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิกาวะ –บ่อน้ำสีฟ้า

06.20 น.   เดินทางถึงสนามบินโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (หยุดพักเพื่อเปลี่ยนเครื่องที่โตเกียว 1 ชม. 55 น.)

08.15 น.     ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Japan Airlines เที่ยวบินที่ JL-505  (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

09.50 น.   เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับ สัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน

จากนั้น  นำท่านชมด้านนอกของ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า

จากนั้น  นำท่านผ่านชม สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร คนส่วนใหญ่ใช้ เวลามาพักผ่อนหย่อนใจ นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิคาว่า ถือกำเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวมร้านราเม็ง ชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่าทั้ง 8 ร้านมาอยู่รวมกันเป็นอาคารหลังคาเดียว เสมือนหมู่บ้าน ราเม็งที่รวบรวมร้านดังไว้ในที่เดียว

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น          นำท่านชม บ่อน้ำสีฟ้า หรือ BLUE POND บ่อน้ำสีฟ้าที่เกิดจากความบังเอิญที่เกิดจากการสร้าง เขื่อนเพื่อไม่ให้โคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi เมื่อปี ค.ศ.1988 ไหล เข้าสู่เมือง โดยที่ก้นบ่อน้ำแห่งนี้จะมีแร่ธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟทำให้มีสีฟ้าหรือเขียว มรกตสดใส และมีกิ่งไม้ที่โผล่ออกมาจากพื้นผิวน้ำ ทำให้มีความสวยแปลกตาไปอีกแบบ อีก ทั้งสีของบ่อน้ำแห่งนี้จะมีความสวยงามแตกต่างไปตามแต่ละฤดูกาล อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิกาว่าเพื่อเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์ชาบูสูตรต้นตำหรับ

จากนั้น       พักที่ Asahikawa Area Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ - สวนฮิกาชิโมโกโตะ ชิบะซากุระ - สวนทิวลิป เมืองคามิยุเบซึ - อิออน มอลล์

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น      นำท่านชมความงามของ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของ น้ำตกที่จัดได้ว่าเป็นวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหนึ่งในร้อยของญี่ปุ่น เป็นน้ำตกสองสายที่ไหลจากบน ภูเขาลงมาที่ผาเป็นริ้วสวยงาม น้ำตกทั้งสองสายตั้งอยู่ห่างกันเพียง 300 เมตร สามารถ สังเกตเห็นได้ง่าย น้ำตกริวเซ ซึ่งถูกเรียกว่าเป็น “น้ำตกแห่งดาวตก” เพราะสายน้ำเส้น ใหญ่ไหลลงมาจากซอกผา เวลาถูกแสงอาทิตย์จะแลดูคล้ายดาวตก เคียงคู่กับน้ำตกกิงกะ หรือ “น้ำตกแห่งแม่น้ำสีเงิน” ที่ในฤดูร้อนจะเห็นสายน้ำเป็นริ้วเล็กๆ ไขว้กันไปมาอย่างงดงาม นำท่านชม ทุ่งพิงค์มอสฮิกาชิโมโกโตะหรือชิบะซากุระ (ขึ้นอยู่กับสภาพ อากาศ) แห่งเมืองทาคิโนอูเอะตั้งอยู่ในเขตอาชิบาริบนเกาะ ฮอกไกโด

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น      นำท่านเดินทางสู่ สวนทิวลิป เมืองคามิยุเบซึ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ชมความงามของดอกทิวลิ ปมากสีสัน กว่า 120 เฉดสี ไม่ต่ำกว่า 1,200,000 ดอกในฤดูใบไม้ผลิ ของทุกปี ณ บริเวณจุด กึ่งกลางของแนวชายฝั่งทะเลโอฮอค ของฮอกไกโด เรียงรายพร้อมต้อนรับการมาเยือนของ นักท่องเที่ยวจากแดนไกล

จากนั้น       นำท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์ เป็นห้างสรรพสินขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นมีทั้งของฝาก เครื่องดื่ม ขนม อาหารสด ผลไม้สดๆจากสวน ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีขายจำเพาะเมืองเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอางค์ สินค้าแบรนด์เนม กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้าราคาถูก มีจำหน่ายอย่างมากมายและหลากหลาย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย หากท่านใดหิวๆสามารถแวะไปโซนอาหารซึ่งมีทั้งร้านนั่ง คาเฟ่ และฟู้ด คอร์ทให้ท่านได้เลือกรับประทานตามใจชอบ

ค่ำ            อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

จากนั้น    พักที่ Asahikawa Area Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ - DUTY FREE – ทานุกิโคจิ

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้น         นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก รวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้นได้รับอิทธิพลมาจากการ ทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ คลองโอตารุ เป็นคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจาก เรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหนึ่งเป็นถนนสำหรับนักท่องเที่ยวแทน โกดังต่างๆ ซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ปรับปรุงเป็น ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกนั่นเอง จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีซึ่งมี อายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจาก อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทำกล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึ้นมาเป็นที่ระลึก หรือเป็นของฝากให้คนรักได้อีกด้วย  นอกจากนี้ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ยังมี “นาฬิกาไอน้ำโบราณ” สไตล์อังกฤษ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลก

จากนั้น         นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว โดยการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทำให้ เครื่องแก้วที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกัน ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์นี้ยังมีบริการสินค้า หลากหลายชนิด ให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝาก ของที่ระลึกกันอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นแก้ว น้ำลายพิเศษ แจกันดอกได้ กระถางดอกไม้ ของตกแต่งบ้าน พวงกุญแจ และอื่นๆอีกมากมาย เดินออกมาเล็กน้อยก็จะมองเห็นร้านไอศกรีมที่ชื่อว่า VENETIAN CAFETERIA ร้านนี้มี เมนูยอดฮิตนั่นก็คือ ไอศกรีมสายรุ้ง 7 จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับ คุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE

จากนั้น         นำท่านช้อปปิ้งที่ ทานุกิโคจิ เป็นแหล่งช้อปปิ้งอา เขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า Susukin มี ร้าน BIG CAMERA จำหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน และร้านUNIQLO

ค่ำ             บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ปิ้งย่างยากินิคุสไตล์ญี่ปุ่น+ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด

จากนั้น     พักที่ Sapporo Area Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

สนามบินชิโตเซะ - สนามบินโตเกียว - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินสนามบินชิโตเซะ

11.55 น.       ออกเดินทางสู่ สนามบินโตเกียว โดย เที่ยวบินที่ JL-508 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

13.55 น.       เดินทางถึงสนามบินโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (หยุดพักเพื่อเปลี่ยนเครื่องที่โตเกียว 4 ชม. 45 น.)

18.20 น.       ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เที่ยวบินที่ JL-707 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

23.00 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Tour Map

ปฏิทินและราคาทัวร์

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
July 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
฿ 42,399

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 42,399 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 42,399 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 42,399 / ticket
29
฿ 42,399

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 42,399 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 42,399 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 42,399 / ticket
30
31
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
August 2024
29
฿ 42,399

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 42,399 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 42,399 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 42,399 / ticket
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
฿ 42,399

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 42,399 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 42,399 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 42,399 / ticket
9
฿ 42,399

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 42,399 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 42,399 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 42,399 / ticket
10
฿ 42,399

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 42,399 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 42,399 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 42,399 / ticket
11
฿ 42,399

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 42,399 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 42,399 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 42,399 / ticket
12
฿ 42,399

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 42,399 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 42,399 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 42,399 / ticket
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
฿ 42,399

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 42,399 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 42,399 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 42,399 / ticket
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
September 2024
26
27
28
29
30
31
1
฿ 42,399

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 42,399 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 42,399 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 42,399 / ticket
2
฿ 42,399

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 42,399 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 42,399 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 42,399 / ticket
3
฿ 42,399

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 42,399 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 42,399 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 42,399 / ticket
4
฿ 42,399

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 42,399 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 42,399 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 42,399 / ticket
5
฿ 42,399

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 42,399 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 42,399 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 42,399 / ticket
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
October 2024
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
November 2024
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
December 2024
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
January 2025
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
February 2025
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
March 2025
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
April 2025
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
May 2025
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
June 2025
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6

ทัวร์แนะนำ

รีวิวลูกค้า

No reviews yet
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Location
 • Amenities
 • Services
 • Price
 • Rooms

Facebook