Smt-Tours

No reviews yet

ตะลุยนครวัด นครธม เสียมเรียบ โตนเลสาบ 3 วัน 2 คืน (CM202411001)

ราคาเริ่มต้น

฿ 7,740

ระยะเวลา

3 days

จำนวนคนสูงสุด

20

อายุต่ำสุด

เกี่ยวกับทัวร์นี้

เยือนสถานที่เคยติด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก "ปราสาทนครวัด" อลังการ ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายศรี ปราสาทบายน ปราสาทนครวัด ล่องเรือโตนเลสาบ สักการะองค์เจ็กองค์จอม เช็คอินหมู่บ้านแกะสลัก พิเศษ!! ชมการแสดงพื้นเมือง "ระบำอัปสรา"
เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ /พักโรงแรมชั้นหนึ่งระดับมาตรฐาน บริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน

รหัสทัวร์ (CM202411001)

กำหนดการเดินทาง : 01 – 03 พ.ย. 67 , 08 – 10 พ.ย. 67 , 15 – 17 พ.ย. 67, 22 – 24 พ.ย. 67 , 28 – 30 พ.ย. 67 , 06 – 08 ธ.ค. 67 , 13 – 15 ธ.ค. 67 , 20 – 22 ธ.ค. 67 , 27 – 29 ธ.ค. 67

ไฮไลท์

 • เยือนสถานที่เคยติด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก "ปราสาทนครวัด"
 • สักการะองค์เจ็กองค์จอม
 • ล่องเรือโตนเลสาบ
 • ชมการแสดงพื้นเมือง "ระบำอัปสรา"

อัตราค่าบริการนี้รวมและไม่รวมอะไรบ้าง

 • ค่าที่พัก (ห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
 • ค่าวีซ่า (หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องทำวีซ่า)

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

Expand allCollapse all

ปั้มน้ำมัน ปตท. สาขาวิภาวดี- จ.สระแก้ว - ด่านปอยเปต - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - องค์เจ็ก องค์จอม

04.30 น .             พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั้มน้ำมัน ปตท. สาขาวิภาวดีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และออำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระให้กับทุกท่าน

05.00 น.              นำท่านเดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดย รถตู้ปรับอากาศ

09.30 น.              เดินทางถึง อ. อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ด่านไทยด่านปอยเปต นำท่านเปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศท้องถิ่น เดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ (ระยะทาง 150 กม.ประมาณ 3 ชม.)

กลางวัน                รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้น                    นำท่าน ล่องเรือ ณ โตนเลสาบหรือ ทะเลสาปโตนเล ตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศกัมพูชา ที่ แห่งนี้เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนำท่านสักการะองค์เจ็ก องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้อง คู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านานและเป็นที่เคารพนับถือของ ชาวเขมร ศาลขนาดเล็กที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติ 2 องค์

ค่ำ                        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                พักที่ Kingdom angkor hotel *4 หรือระดับใกล้เคียง

ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทตาพรม – เมืองนครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทนครวัด

เช้า                       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น                   นำท่านเข้าชมปราสาทบันทายศรี ปราสาทของสตรีหรือป้อมสตรี ปราสาทแห่งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นปราสาทที่งดงามและมีมนต์ขลัง

จากนั้น                  นำท่านเดินทางสู่ปราสาทตาพรหม แห่งนี้เป็นปราสาทยุคท้ายๆ ของอาณาจักรเขมร

กลางวัน                รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้น                   นำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม เป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายที่เข้มแข็งและรุ่งเรืองสูงสุดของ ขอม ชมความสวยงามสะพานนาคราชซึ่งเป็นสะพานที่พระ เจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออก และนำท่านชมสิ่งมหัศจรรย์ที่เคยติด 1 ใน 7 ของโลก ที่ ปราสาทนครวัด เป็นสิ่งปลูกสร้างทาง ศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ค่ำ                        รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! บุฟเฟต์นานาชาติพร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์ พื้นเมืองชมระบ าอัปสรา (Apsara Dance)

จากนั้น                พักที่ Kingdom angkor hotel *4 หรือระดับใกล้เคียง

ศูนย์ฝึกวิชาชีพ (Les Artisan d'Angkor) - หมู่บ้านแกะสลักหิน - ด่านปอยเปต – ปั้มน้ำมัน ปตท. สาขาวิภาวดี

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้น            นำท่านชมศูนย์ฝึกวิชาชีพ (Les Artisan d'Angkor) เป็นศูนย์สอนวิชาชีพทุกสาขา ให้แก่ชาวเสียมเรียบ เช่น การทอผ้า การแกะสลักหิน การแกะสลักไม้รวมถึงมีการจำหน่ายของที่ระลึกให้ท่านเลือกซื้อมากมาย

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้น            นำท่านเดินทางกลับสู่ด่านปอยเปรต ระหว่างทางให้ท่านแวะชมหมู่บ้านแกะสลักหิน งานแกะสลักหินเป็นงานโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับ เป็นศิลปะที่วิจิตรบรรจงแสดงถึงฝีมือช่างชั้นสูง มีพัฒนาการต่อเนื่อง สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดินทางสู่ด่านปอยเปต เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย เดินทางถึง ด่านปอยเปต-ด่านไทย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

เย็น               อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

16.00น.       นำท่านออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

21.00น.       เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Tour Map

ปฏิทินและราคาทัวร์

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
July 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
August 2024
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
September 2024
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
October 2024
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
2
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
3
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
November 2024
28
29
30
31
1
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
2
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
3
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
4
5
6
7
8
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
9
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
10
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
11
12
13
14
15
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
16
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
17
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
18
19
20
21
22
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
23
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
24
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
25
26
27
28
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
29
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
30
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
December 2024
25
26
27
28
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
29
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
30
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
1
2
3
4
5
6
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
7
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
8
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
9
10
11
12
13
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
14
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
15
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
16
17
18
19
20
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
21
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
22
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
23
24
25
26
27
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
28
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
29
฿ 7,740

ราคาปกติ

General price: Adult (18+ years) ฿ 7,740 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 7,740 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 7,740 / ticket
30
31
1
2
3
4
5
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
January 2025
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
February 2025
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
March 2025
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
April 2025
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
May 2025
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
June 2025
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6

ทัวร์แนะนำ

รีวิวลูกค้า

No reviews yet
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Location
 • Amenities
 • Services
 • Price
 • Rooms

Facebook