Smt-Tours

No reviews yet

ทัวร์ราคาถูก เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์ 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

฿ 17,900

ระยะเวลา

4 days

จำนวนคนสูงสุด

40

อายุต่ำสุด

10

เกี่ยวกับทัวร์นี้

เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลส์
โดยสายการบิน Thai AirAsia, Vietravel Airlines, VietJet Air /พักโรงแรม MERCURE BANA HILLS ระดับมาตรฐาน 3 คืน บริการอาหารจากภัตตาคารทุกมื้อ มัคคุเทศก์นำเที่ยวที่ชำนาญเส้นทางคอยดูแลเอาใจใส่และบริการท่านตลอดการเดินทางเพื่อความประทับใจไปนานวัน

รหัสทัวร์ VN202410005

กำหนดการเดินทาง : มิถุนายน พ.ศ. 2567 - 1 มกราคม พ.ศ. 2568

เดือน

จำนวนวัน วันที่เดินทาง จำนวนที่รับ

มิถุนายน

4 2 – 5 มิถุนายน 40

มิถุนายน

4 27 – 30 มิถุนายน

40

กรกฎาคม

4 19 - 22 กรกฎาคม 40
กรกฎาคม 4 27 - 30 กรกฎาคม

40

สิงหาคม

4 9 - 12 สิงหาคม 40

กันยายน

4 12 - 15 กันยายน

40

กันยายน 4 19 - 22 กันยายน

40

ตุลาคม

4 11 - 14 ตุลาคม 40
ตุลาคม 4 23 - 26 ตุลาคม

40

พฤษจิกายน 4 21 – 24 พฤษจิกายน

40

ธันวาคม

4 5 – 8 ธันวาคม

40

ธันวาคม - มกราคม 4 29 ธันวาคม – 1 มกราคม

40

ไฮไลท์

 • สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง
 • เช็คอินคัสตาร์ดทาวน์ ดินแดนหมู่บ้านฝรั่งเศส และเมืองโบราณออยอัน
 • สุดฟินกับที่พักบานาฮิลล์ 1 คืน
 • ชมความงามของสะพานมือยักษ์ Golden Bridge ที่ บานาฮิลล์
 • ชมอาคารสีขาว รูปทรงแปลกตาตัดกับสีฟ้าและวิวของทะเลของเมืองดานัง ณ ซานตา มาริน่า

อัตราค่าบริการนี้รวมและไม่รวมอะไรบ้าง

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะทัวร์
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ภาษีน้ำมัน และประกันวินาศภัย
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะ พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง (ไม่รวมทิปคนขับ)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,500,000.- และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่ เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าเอกสารของคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่างๆ, ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ,ไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทยที่นำคณะท่านไป ซึ่งเห็นสมควรตามความพึงพอใจของท่าน

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

Expand allCollapse all

สนามบินดอนเมือง – สนามบินดานัง – บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สะพานมือยักษ์

06.00น.               พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมืองอาคารผู้โดยสาร1 เคาน์เตอร์สายการบิน Thai AirAsia โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน

09.45น.               นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Thai AirAsia เที่ยวบินที่ FD-636 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)

11.30น.               เดินทางถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียดนาม หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ หลังจากนั้นออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ

เที่ยง                    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น                  นำท่านเดินทางสู่ บานา ฮิลส์ (BANA HILLS) แหล่งรวมความสนุกและความบันเทิงบนยอดเขาสูง อยู่ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 40 กิโลเมตร เดิมเคยเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศของชาวฝรั่งเศส เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 แต่หลังสงครามจบลง ชาวฝรั่งเศสพ่ายแพ้ จึงกลับประเทศไป ทำ ให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างนานหลายปี กระทั่งถูกบูรณะอีกครั้งในปี 2009 นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ ชมสวนดอกไม้แห่งความรัก (LE JARDIN D'AMOUR), สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง (LINH UNH PAGODA), สะพานมือยักษ์ (GOLDEN BRIDGE)

ค่ำ                        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูบุฟเฟ่ต์บนบานาฮิลส์

จากนั้น                พักที่ MERCURE BANA HILLS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – จัตุรัสแห่งดวงดาว – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – สักการะเจ้าแม่กวนอิม หลินอึ๋ง – ซานตา มาริน่า

เช้า                       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระท่องเที่ยวบนบานาฮิลส์และอิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

จากนั้น                   อิสระท่านท่องเที่ยว สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค (FANTASY PARK) ซึ่งมีเครื่องเล่น หลากหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง เกมส์ สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถบั้ม หรือจะเลือกช้อปปิ้งของที่ระลึกของสวนสนุก จัตุรัสแห่งดวงดาว (ECLIPSE SQUARE) เปรียบเสมอการเดินทางสู่อาณาจักรแห่งดวงดาวที่มีเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอาณาจักรแห่งดวงจันทร์และอาณาจักรแห่งดวงอาทิตย์ถนนที่แสนงดงาม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดานัง (DANANG) เป็นเมืองท่าสำคัญของเวียดนามกลางตอนใต้ ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลจีนใต้ จัดเป็น 1 ใน 5 เขตการปกครองส่วนท้องถิ่นในเวียดนาม นำท่านชม สะพานมังกร (DRAGON BRIDGE) อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร นำท่านชม สะพานแห่งความรัก (LOVE BRIDGE) เป็นสะพานที่ถูกประดับตกแต่งด้วยเสารูปหัวใจ และจากสะพานแห่งนี้ให้ท่านได้เห็นวิวของสะพาน มังกรแบบเต็มๆ นำท่านเดินทาง สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง (LINH UNG TEMPLE) นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซานตา มาริน่า (SON TRA MARINA)

ค่ำ                        บริหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

จากนั้น                ที่พัก : MAGNOLIAHOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Apec Park – ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานญี่ปุ่น

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้น  นำท่านแวะถ่ายรูปที่ Apec Park เป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำฮัน สวนเอเปค สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่แห่งเมืองดานัง มีพื้นที่พักผ่อนมากมาย ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ไฮไลท์ของสวน APEC แห่งนี้คือ โดมขนาดยักษ์ที่สร้างจากเหล็ก 200 ตัน มีลักษณะเหมือน "ว่าวยักษ์" ร้านหยก นำท่าน ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทาน (BASKET BOAT) หมู่บ้านเล็กๆในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ หมายเหตุ: ไม่รวมค่าทิปคนพ่ายเรือ

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น           นำท่านเดินทางสู่เมืองคัสตาร์ด เมืองโบราณฮอยอัน (HOI AN ANCIENT TOWN) เมืองมรดกโลกที่ยังคงเอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมไว้ อย่างดีเยี่ยม โดยท่านสามารถเดินเล่น ถ่ายรูปตามตรอกซอกซอยต่างๆ ได้ ไฮท์ของการมาถ่ายรูปเช็คอินที่นี้คือการได้ขึ้นไปถ่ายรูปจากมุมสูงของคาเฟ่ ระหว่างทางนำท่านชม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน และนำท่านชม สะพานญี่ปุ่น (JAPANESE BRIDGE) สะพานแห่งมิตรไมตรี

ค่ำ                 บริหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ... เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง

จากนั้น         พักที่ MAGNOLIAHOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

โบสถ์สีชมพู – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – ร้านกาแฟของฝาก – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า                บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้น           นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์สีชมพูโบสถ์คริสต์สชมพู หรือ โบสถ์ลูกไก่ โบสถ์สีชมพูสดใสตั้งอยู่ใจกลางเมืองดานัง นำท่านเดินทางซื้อของฝาก ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต (HAN MARKET) คือตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน เป็นแหล่งรวบรวมสินค้ามากมาย และปิดท้ายด้วยการนำท่านชม ร้านกาแฟของฝาก (COFFEE SHOP)

เที่ยง             บริการอาหารว่าง Banh My

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินดานัง เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

10.25น.        นำท่านเดินทางสู่ สนามบินโฮจิมินห์ โดยสายการบิน Vietravel Airlines เที่ยวบินที่ VY-673 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)

11.55น.        เดินทางถึง สนามบินโฮจิมินห์ เพื่อหยุดพักและเปลี่ยนเครื่อง (5ชม. 20น.)

17.15น.        นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน VietJet Air เที่ยวบินที่ VJ-805 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)

18.45น.      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Tour Map

ปฏิทินและราคาทัวร์

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
July 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
29
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
30
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
31
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
August 2024
29
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
30
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
10
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
11
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
12
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
September 2024
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
13
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
14
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
15
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
16
17
18
19
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
20
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
21
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
22
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
October 2024
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
12
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
13
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
14
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
15
16
17
18
19
20
21
22
23
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
24
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
25
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
26
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
27
28
29
30
31
1
2
3
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
November 2024
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
22
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
23
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
24
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
25
26
27
28
29
30
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
December 2024
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
6
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
7
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
8
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
30
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
31
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
1
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
2
3
4
5
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
January 2025
30
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
31
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
1
฿ 17,900

Special Price (Only Member)

General price: Adult (18+ years) ฿ 17,900 / ticket | Youth (13-17 years) ฿ 17,900 / ticket | Children (0-12 years) ฿ 17,900 / ticket
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
February 2025
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
March 2025
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
April 2025
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
May 2025
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
June 2025
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6

ทัวร์แนะนำ

รีวิวลูกค้า

No reviews yet
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Location
 • Amenities
 • Services
 • Price
 • Rooms

Facebook